Školní řád

PRO ŽÁKY ZŠ ÚŽICE

1) Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ Úžice, kterou sis vybral.
2) Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním.
3) Aktivně se zúčastňuj školní práce.
4) Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny. Využívej vybavení školy.
5) Dodržuj školní pravidla.
6) Chraň svoji školu i své věci.
7) Jsi svobodný žák, který se rozhoduje.
8) Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat.
9) Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám!
10) I vyučování má svá pravidla k dodržování – máš právo na kvalitní vzdělávání!
11) Starej se o své školní dokumenty.
12) Kdy do školních kanceláří.
13) Školní jídelna je tu pro tebe.
14) Nezapomeň dát o sobě vědět.
15) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. Stop návykovým látkám!
16) Dodržuj školní řád
17) Pro rodiče

1) Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ Úžice, kterou sis vybral.
K docházce na Základní školu Úžice Kralupská 48 ses se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání. Z toho plyne, že sis svobodně zvolil dodržovat povinnosti a využívat podmínek pro práci ve škole.

2) Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním.
Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně tak respektuj i ty své spolužáky a učitele. Chceme, aby mezi tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah, podložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

3) Aktivně se zúčastňuj školní práce.
Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nejsi pasivním polykačem informací a dat, ale aktivním spoluhráčem ve vyučování. Pak uvidíš, že do školy budeš chodit rád.

4) Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny. Využívej vybavení školy.
Máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy a další dostupné prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání dětí. Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a tebou využívané školní pomůcky. Využívej zejména knihovnu, výpočetní techniku, školní družinu, školní zahradu, … Při návštěvách se řiď řádem jednotlivých místností či hřiště.

5) Dodržuj školní pravidla.
Ve škole i na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy. Tvoje chování, chování tvých rodičů a pracovníků školy jsou výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilují o dodržování základních společenských pravidel:
• Vstoupil jsi – pozdrav.
• Odcházíš – rozluč se.
• Chceš-li – řekni prosím.
• Dostaneš-li – řekni děkuji.
• Používej i ostatní „kouzelná“ slova, která k sobě lidi přibližují.
• Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.
• Nikomu neubližuj – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.
• Nenič – každá věc, která Ti posloužila, poslouží i druhým.
• Netrap se – všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o každou bolest i radost.
• Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
• Važ si sám sebe i druhých – v životě je důležité znát cenu svou i druhých.
• Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě!
• Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu.

6) Chraň svoji školu i své věci.

Společně s pracovníky školy udržuješ pořádek a čistotu ve škole, v budově školy se přezouváš, zacházíš opatrně s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami. Poškodíš-li svévolně majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, zajistí tvoji rodiče nápravu – uvedení do původního stavu. Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné předměty! Místo pro bezpečné uložení cenných věcí (mobilní telefony, velké peněžní částky…) máš v kanceláři školy. V případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu. Ztráty věcí neprodleně ohlásíš učitelce nebo ředitelce školy.

7) Jsi svobodný žák, který se rozhoduje.
Máš právo na odpočinek – relaxaci a volný čas – na hru, na svobodnou účast na akcích školy. Za pěkného počasí máš právo trávit odpočinek také na školní zahradě.

8) Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat.
Chodíš do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastníš se činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů, zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Přicházíš do školy nejméně 15 minut před zahájením školního dne a nejpozději 5 minut před zahájením vyučování jsi na svém místě ve třídě. Oděvy a obuv si odkládáš v šatnách. Na schodišti chodíš zásadně vpravo. Odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje doprovázející učitel. Do školy před vyučováním můžeš přijít od 6.30 hod. do 7.45 hod. Z odpolední družiny odcházíš nejpozději v 15.00 hod. Škola je během svého dopoledního provozu uzamčena. Příchod do školy v tuto dobu je možný po zazvonění. Ve škole se přezouváš do hygienicky vhodné obuvi a do tělocvičny je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní použití s nebarvící podrážkou.

9) Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám!
V době vyučování, činnosti školní družiny a kroužků odcházíš jen se souhlasem pedagogického pracovníka – neopouštíš svévolně školní budovu nebo třídu, a to i při akcích mimo areál školy. Pokud třídní učitel svolá třídnickou hodinu v době mimo vyučování, zúčastníš se jí.

10) I vyučování má svá pravidla k dodržování – máš právo na kvalitní vzdělávání!
Vyučování na celé škole může také probíhat v projektech, blocích, epochách a podobně. Začátek vyučování určuje zvonění, délku vyučovací jednotky určuje učitel. Po zazvonění jsi na určeném místě (např. podle zasedacího pořádku) a máš připraveny všechny potřebné věci k vyučování. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování nebo jsi nebyl přítomen v minulé hodině, omluvíš se na začátku vyučovací hodiny. Při vyučování zachováváš klid, aktivně se účastníš práce v hodině a udržuješ své pracovní místo v pořádku a čistotě. Máš právo na kvalitní vzdělávání. Po skončení vyučování ve třídě máš se spolužáky za povinnost uklidit místnost, ve které jste se učili. Zadané úkoly si zapisuješ. Učitel má právo změnit začátek a délku vyučovací jednotky, přičemž musí dbát na hygienické potřeby žáků a jejich právo na relaxaci.

11) Starej se o své školní dokumenty.
Pravidelně nosíš do školy žákovskou knížku, kterou předkládáš na vyzvání vyučujícímu. Žákovskou knížku udržuješ v pořádku. Ztrátu ŽK neprodleně oznámíš TU a zajistíš si vystavení duplikátu u vedení školy včetně doplnění klasifikace od všech vyučujících.

12) Kdy do školních kanceláří.
K potvrzování různých listin a osobních záležitostí v kanceláři školy a jídelně je určena velká přestávka 9,40 – 10,00 hod.

13) Školní jídelna je tu pro tebe.
Máš právo na polední přestávky, při kterých se můžeš stravovat ve školní jídelně. Na oběd odcházíš v doprovodu učitele. Ve školní jídelně se řídíš pokyny dozírajících učitelů. V jídelně dodržuješ pravidla stolování. Při nevhodném chování můžeš být z jídelny vykázán, ale nárok na zaplacený oběd neztrácíš.

14) Nezapomeň dát o sobě vědět.
Pokud budeš svoji nepřítomnost znát předem, požádají o tvé uvolnění z vyučování rodiče. Povolení jednodenní absence uděluje třídní učitel, o povolení delší absence je nutno žádat ředitele školy písemně (s vyjádřením třídního učitele). Uvolnění z jednotlivých hodin poskytnou třídní učitelé na písemnou žádost rodičů. Odcházíš ze školní budovy se souhlasem třídního učitele. V případě nepřítomnosti třídního učitele uvolňuje žáky učitel pověřený zastupováním. Tvou nepřítomnost omlouvají Tví rodiče osobně nebo písemně do 24 hodin od začátku absence a po ukončení opět písemně v žákovské knížce. Třídní učitel má právo vyžádat si od zákonných zástupců žáka doložení nepřítomnosti.

15) Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám!
Šetříš zařízení školy a neprodleně hlásíš zaměstnanci školy zjištěné poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci. Bez svolení učitele nemanipuluješ s audiovizuálními a dalšími pomůckami ve třídě a učebnách. Řídíš se řády učeben. Před akcemi mimo školu a před zahájením odborného vyučování budeš poučen o bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce zachováš vždy příslušné bezpečnostní předpisy. Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků, či jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned ohlas zaměstnanci školy. Do školy nesmíš přinášet, nabízet či zde užívat návykové látky, a to i v areálu školy či mimo něj na školních akcích.

16) Dodržuj školní řád.
Vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření, svolání výchovné komise s rodiči žáka a případně zahájení jednání o jeho další školní docházce s rodiči nebo s institucemi, ke kterým má škola oznamovací povinnost.

17) Pro rodiče
Rodiče mohou kdykoli navštívit naši školu, mohou sledovat průběh vyučování. Jedinou podmínkou vstup do vyučování během přestávky, aby nedocházelo k narušení výuky. Taktéž se mohou podílet na školních i mimoškolních akcích.

Tato pravidla jsou platná pro žáky Základní školy Úžice, Kralupská 48 a jejich zákonné zástupce od 9. září 2005.